ÚVOD

Všechny věci, které nás oklopují, například mobil, notebook, automobil a další, potřebují k výrobě různé suroviny. Tyto suroviny je nutné pro danou výrobu přeměnit a připravit. Procesní inženýrství v oblasti surovin je obor, zaměřený na přeměnu a přípravu těchto surovin (ať již přírodních či uměle vytvořených lidskou činností). Ta spočívá v činnostech jako jsou mletí, drcení, separace, aglomerace, třídění nebo míchání, ale také termické nebo chemické přeměny. Tyto procesy jsou prostředník mezi vznikem dané suroviny a její uplatnění ve výrobě.

Principem celého takto pojatého procesního inženýrství jsou mechanické procesy, zabývající se transformací a pohybem sypkých hmot (partikulárních hmot), které jsou součástí všech průmyslových činností. V rámci bakalářského studia oboru Procesní inženýrství je student seznámen se základními procesy vzniku, přeměny a charakterizace sypkých hmot. Studijní program je sestaven v úzkém propojení v podobě základů projektování a nezbytnými znalostmi z oblasti elektrotechniky a strojírenství. Navazují praktické měření v laboratořích při získávání poznatků z oblasti mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot. Navazující magisterský studijní program rozšiřuje získané teoretické znalosti o znalosti praktické. Absolvent se uplatní v energetickém průmyslu, ve zpracovatelských odvětvích, ve stavebnictví, ve farmacii a dalších. Se sypkou hmotou se celosvětově pracuje v 70% průmyslu.

Chceš vědět více? Klikni na odkazy níže